Huisreglement

Welkom in ons natuurconcept Auxilium.


U logeert in een bosrijke omgeving. Wij vragende u om de rust van de buren niet te verstoren en de stilte in de tuin te respecteren, zeker na 22.00 uur. De wifi verbinding kan je best maken aan het raam naast het bed.


- Drinkpartijen en dergelijke zijn strikt verboden. Verdovende middelen zijn strikt verboden.

- Gelieve geen eigen muziek mee te brengen, muziek is hier aanwezig, u kan bij aankomst een playlist aanvragen.

- Verplicht gebruik van handdoek in de sauna, op de zetels en op de stoelen, dit om hygiënische redenen.

- Voor het in gebruik nemen van de sauna en jacuzzi is het verplicht eerst een douche te nemen.

- De jacuzzi is steeds te gebruiken tot 24u en in de ochtend van 9u tot 11u afhankelijk van het keuze pakket.

- Bij vertrek wordt de jacuzzi steeds gecontroleerd, wij vragen om niet aan de bediening te komen.

Indien dit wordt opgemerkt is dit steeds een boete van €100 alsook bij sterk vervuild water.

- Het dragen van slippers is verplicht in de sauna.

- Binnen roken is niet toegelaten, enkel op het terras bij de voorziene asbak.

- Het is verboden eigen dranken te gebruiken in het complex.

- Gelieve eigen afval terug mee te nemen. Hiervoor wordt anders een kostprijs van €20 aangerekend.

- Als u schade aanricht, waardoor de gebruikte ruimte niet meer verhuurbaar is, zal er een schadevergoeding van 400 € /dag worden aangerekend.

- Kinderen dienen altijd onder toezicht te blijven van een volwassen persoon.

- Gelieve op tijd ons complex te verlaten (binnen de gehuurde tijd) anders kan een supplement aangerekend worden.

- Wij behouden ons te allen tijde het recht mensen te weigeren of uit het complex te ontzetten.

- De klant verklaart zich akkoord dat hij zelf verantwoordelijk is voor een correct gebruik van onze faciliteiten. Als gevolg is hijzelf verantwoordelijk voor ongevallen, lichamelijke of materiële schade in ons complex.

- De eigenaar is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies ten gevolge van uw verblijf in onze privechalet. Gelieve de meubels en de elektronica niet te verplaatsen.

- Zet na het gebruik van de wellness alles uit. We zorgen samen met u dankzij een beheersbaar energieverbruik voor klimaat en milieu. Extra verbruik boven het normale gemiddelde zal in rekening worden gebracht.

- Huisdieren toegelaten mits aanvraag.


Annulatiebeleid

Reservaties voor wellnessarrangementen worden enkel aanvaard met een voorschot, naam, e-mail, telefoonnummer, reservatie datum, uur en het aantal personen.


Annulatie:

  • Voor massages: Gemaakte afspraken kunnen tot 48 uur voorafgaande aan de behandeling kosteloos worden geannuleerd. Afspraken tot 24 uur die geannuleerd worden is 50% betalen. Afspraken die binnen 24 uur worden geannuleerd of wanneer men niet verschijnt op de afspraak zonder afzegging, worden u persoonlijk aangerekend. De hoogte van het tarief is afhankelijk van de massagebehandeling en de vergoeding die hiervoor staat (100 % van de waarde van de gekozen behandeling).
  • Voor wellness: Gemaakte afspraken kunnen tot 7 dagen voorafgaande aan het arrangement worden geannuleerd. Het betaalde voorschot kan u gebruiken bij een herboeking binnen de 6 maanden.


Dank alvast voor jullie begrip.


Leslie


House rules

Welcome to our nature concept Auxilium.

You are staying in a wooded area. We ask that you do not disturb the peace of the neighbors and that you respect the silence in the garden, especially after 10 p.m. It is best to make the WiFi connection at the window next to the bed.

- Drinking parties are strictly forbidden. Narcotics are strictly prohibited.

- Please do not bring your own music, music is available here, you can request a playlist upon arrival.

- Mandatory use of towel in the sauna, on the seats and on the chairs, for hygienic reasons.

- It is mandatory to take a shower before using the sauna and the natural jacuzzi.

- The jacuzzi can always be used until midnight and in the morning from 9 am to 11 am depending on the choice package.

- On departure the jacuzzi is always checked, we ask not to touch the controls if this is noticed this is always a fine of € 100 as well as with heavily polluted water.

- Wearing slippers is mandatory in the sauna.

- Smoking inside is not allowed, only on the terrace near the ashtray provided.

- It is forbidden to use your own drinks in the complex.

- Please bring back your own waste. Otherwise, a cost of €20will be charged for this.

- If you cause damage, as a result of which the used space can no longer be rented, a compensation of 400 €/day will becharged.

- Children must always be supervised by an adult.

- Please leave our complex on time (within the rented time) otherwise a supplement may be charged.

- We reserve the right at all times to refuse people or to remove them from the complex.

- The customer agrees that he is responsible for the correct use of our facilities. As a result, he is responsible for accidents, physical or material damage in our complex.

- The owner is not responsible for theft or loss as a result of your stay in our private chalet. Please do not move the furniture and electronics.

- Turn off everything after using the wellness. Together with you, we take care of the climate and the environment thanks to manageable energy consumption. Extra consumption above the normal average will be charged.Leslie Thijsbaert

Auxilium Wellness